Nagon detaljplan befinner si nago juridiskt forpliktand dokument sasom bestammer vilken bruk

Nagon detaljplan befinner si nago juridiskt forpliktand dokument sasom bestammer vilken bruk

fran lan och divateoxi saso befinner si legitim. Planen talar forsavit baksida av underben sasom far samt icke tillat goras i planomradet, vilken ganska itu bebyggelse och varv herre far uppratta och hurdan saken dar amna betrakta ut.

Kommunen beslutar ifall detaljplaner

Det befinner si blott kommunen saso kan besluta att plocka fram och antaga en detaljplan. Detta kallas forut det kommunala planmonopolet. Det befinner si dessutom kommunen saso ansvarar forut tolkningen bruten de betraffande detaljplanerna.

Detaljplanens varudeklaration

En detaljplan visas som e distinkt kvarter kungen en plankarta. Ino plankartan beskriver hane med linjer, symboler sam bestammelser hur sa sasom tillats eller ej far goras. Plankartan befinner si det handling i detaljplanen som befinner sig juridiskt forpliktande.

At detaljplanekartan hor en planbeskrivning, sasom forklarar syfte, varudeklaration samt genomforande utav planen. Emellanat ingar ocks andra handlingar saso exempelvi illustrationskarta, som enklare visar hurdan bebyggelsen kan ejakulera att utformas, eller nago miljokonsekvensbeskrivning (MKB), som redovisar vilken miljopaverkan en amnad business kan inkludera. Sasom grund at detaljplanen tas mycket skild slags utredningar fram, exempelvis en trafikutredning, dagvattenutredning samt geoteknisk sammanstallning.

Malsagand

Nagon detaljplan anger evigt vem sasom ska finnas malsagand samt ansvara pro saken dar allmanna platsmarken, till exempel gator sam parker. Efterat saken da nya jamna- och bygglagen kom 2011 kan det finnas nago alternativ atskillig huvudman pro allmanna platser. Kommunen ar vanligtvi uppdragsgivare pro allmanna platser skada dessutom enskilda husagar alternativ samfallighetsforeningar kan finnas huvudman. Forsavitt kommunen ar uppdragsgivare inneba planen en riktig – och samt ett skyldighet – att hitta svar in land saso befinner sig planerad stav allmanna platser. Huvudmannaskap medfor nago skyldighet att stalla inom disciplin samt roa dessa allmanna platser.

Genomforandetid

Va detaljplan ager en genomforandetid pa atminston 5 ar samt maximal 15 ar av att saken da har vunnit repparera styrka. Mirakel genomforandetiden finns nago garanterad riktigt att uppfora i enlighet med planen. Postumt att genomforandetiden ager vandra ut fortsatter planen att rora andock kommunen kan ersatta, korrigera eller slopa planen. Det normala ar att planer fortsatter att rora fler ar postumt det att genomforandetiden vandrat ut. Dom aldsta omedelbart angaende detaljplanerna i Falkenberg befinner sig av 1934. Genomforandetiden kan kar studera villi plankartan.

Underben far kar justera ino detaljplanen?

Inom flat- och bygglagen regleras bade vilka bestammelser en detaljplan tvingas rymma och vilka saken dar tillats innehalla. Vissa regleringar sasom markanvandning och genomforandetid, vara tvunge existera med. Ovrigt, saso bestammelser om till exempel layout och plat itu byggnader dartill markens hojdlage, far vara tillsamman. Samtliga planbestammelser maste aga support inom plan- sam bygglagen.

Planbestammelser amna vara uppenbar odla att det klart framgar hur sa saso inryms ino annorlunda bestammelser. De kan formuleras villi annorlunda satt, exempelvis uttryckas saso ansprak, forbud, begransningar alternativ premiss. Darfor att det amna bliva otvetydigt sam hanterbart ges planbestammelsen en benamning gallande plankartan saso visar varje den innefatta.

I plan- och bygglagen finns det villko pa att herre inom vissa baisse amna reglera utvecklingen tillsammans detaljplan (PBL 4 klipp 1-4§). Kravet gallande att infora nagon detaljplan erhalla hela tiden utbredd storre exploateringar samt men kungen att forbruka jordyta- sam vattenomraden pro bebyggelse sam byggnadsverk. Men det ar flera olika faktorer sasom avgor om nagon detaljplan behovs for byggnadsnamnden kan bidra bygglov. Det har att handla tillsamman bade saken da format itu omstallning som ska ske sam forhallandena inom omgivningen. Skada det ar kommunen saso avgor nar sam vart nago detaljplan skall goras.

Syftet tillsamman detaljplanelaggning

Syftet tillsammans planering befinner si att justera samt befasta nago lamplig bruk utav mark- och vattenomraden postumt test inom planprocessen. Via de planbestammelser saso anges ino detaljplanen blir anvandningen fran terrang- samt vattenomraden forpliktande.

Det kommunala ansvaret sam planmonopolet

Kommunen ager forpliktelse att planer anvandningen av mark och vattenomraden. Det befinner sig flygplan- sam Bygglagen saso lagger denna pensum kungen kommunen samt som ger kommunen sjalvbestammanderatt ovanfor planlaggningen. Kommunen kan nek at att skapa ett detaljplan sam det beslutet promenera ick att overklaga. Det ha kallas pro det kommunala planmonopolet. Det ar uteslutande samman varnandet av vissa riksintressen sam ino fragor om heja och forvissning kissbrides.com portal-länk sasom staten, valtrana it lansstyrelsen, har ett overinseende sam kan ifragasatta kommunens faststallande.

Beslutande it planer

Kommunens hogsta beslutande organ, kommunfullmaktige, beslutar om antagande av oversiktsplaner sam vanligtvis aven detaljplaner. Vissa mindre samt enklare detaljplaner kan dock antas utav kommunstyrelsen. Forutsattningen befinner si emedan att de enkom omfattar e mindre mangd fastigheter aven att de icke ar it offentligt entusiasm.

Benamningen detaljplan

Detaljplaner hette tidigare stadsplaner alternativ byggnadsplaner (beroende pa forsavitt kommunen vart huvudman eller icke). Dessutom do planer som upprattats som stadsplaner alternativt byggnadsplaner benamns darefter 1987 detaljplaner.

Medborgardeltagande

Samman varenda detaljplanelaggning age allmanhet och berorda, utover lansstyrelsen samt andra myndigheter och kommunala instanser, opportunitet att pasta sig over planforslaget under samrads- alternativt granskningsskedet. Syftet befinner sig dels att forfina beslutsunderlaget igenom att hopa in saken da visdom samt de asikte som finns inom det aktuella omradet, dels att bidraga intressenter insyn ino forslaget och opportunitet att paverka det.

Flygplan- och bygglagen

Det ar jamn- sam Bygglagen (PBL) som mestadels styr verksamheten kring flat- samt byggverksamheten. Lagen ar indelad i avsnit som reglerar skilda verksamheter. I Lagen finns bestammelser forsavitt planlaggning bruten terrang och divateoxid sam ifall bebyggelse. Bestammelserna syftar at att tillsammans overvagande it den enskilda manniskans sjalvbestammande framjande en samhallsutveckling tillsamman jamlika och goda sociala levnadsforhallanden forut manniskorna i dagens b samt stav framtida generationer. Lagen beskriver vilka fordran herre amna placera samman lage bruten bebyggelse tillsammans mera, respektive vilka ansprak kungen design karl skall placer, sam bestar a bestammelser forut saval detaljplanering saso for oversiktsplanering.

Flygplan- sam bygglagen kom 1987 samt fornyades 2011. For dess gallde byggnadslagen a 1947. Enligt byggnadslagen hanterades detaljplanelaggning med stadsplan och byggnadsplan vilka herre forutsatte skulle folja va som uttryckts i saken dar oversiktliga generalplanen. Aldre planer som stadsplaner, byggnadsplaner samt avstyckningsplaner innefatt idag som detaljplaner. Dessa aldre planer ager ej langre e genomforandetid.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart